Požehnání rodině a prohlášení nad mým životem

V JAKÝCH OBLASTECH MŮŽETE ŽEHNAT DĚTEM, MANŽELCE, MANŽELOVI, BLÍZKÝM

Víra

 • Odpověděli: “Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!” Sk 16,31

Požehnání

 • „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!“. Nu 6,24-26

Odvaha

 • Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.” Joz 1,9

Spokojenost

 • Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: “Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,” takže můžeme vyznat s důvěrou: “Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?” Žd 13,5-6

Povzbuzení

 • Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Ef 4,29

Vytrvalost

 • Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Žd 12,1-2

Věrnost

 • Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. 1 Sam 12,24

Svoboda

 • “A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.” J 8,32

Milost

 • Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. 2. Kor 13,14

Ovoce

 • Ducha Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Gal 5,22-23

Bezúhonnost

 • Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Př 10,9

Naděje

 • kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí nejsou znaveni. Iz 40,31

Pokora

 • Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Fp 2,3-4

Radost

 • Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla! Neh 8,10

Laskavost

 • Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Poslušnost

 • Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu – tak je to správné. “Cti svého otce i matku,” to je první přikázání se zaslíbením: “aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.” Ef 6,1-3

Pokoj

 • Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe..“ Iz 26,3

Ochrana

 • „Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, bude odpočívat ve stínu Všemohoucího. Řeknu o Pánu: „On je moje útočiště a moje pevnost, můj Bůh, v něhož důvěřuji.“ Přikryje tě svým peřím a pod jeho křídly najdeš útočiště, jeho věrnost bude tvým štítem a hradbou… Svým andělům o tobě přikáže, aby tě střežili na všech tvých cestách.” Ž 91,1-2.4.11

Zajištění

 • Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Fp 4,19

Čistota

 • Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Ž 119,9

Respekt

 • Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.1. Pt 2,17

Bezpečí

 • Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! Ž 121,8

Spasení

 • “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” J 3,16

Síla

 • Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Ef 6,10-11

Vděčnost

 • Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Kol 3,17

Důvěra

 • Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Př 3,5-6

Hodnota

 • Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Ef 2,10

Moudrost

 • Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Př 9,10

Porozumění odpuštění

 • Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. 1. J 1,9

Zbožné vztahy

 • Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. P5 13,20

Zdraví

 • Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 3. J 1,2

Láska

 • Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! 1. J 3,1

Trpělivost

 • Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jk 1,19

Sebeovládání

 • Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Tim 1,7

Srdce služebníka

 • Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Gal 5,13

Podřízení Bohu

 • Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, Jk 4,7

TEXTY K VYZNÁVÁNÍ:

Žalm 23: „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.“

Žalm 36,6-11 „Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.“

Žalm 91: „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: “Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.” Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.“

Jsem sůl země a světlo světa. Matouš 5,13-14

Jsem Boží dítě, narozen z Boha. Jan 1,13-14

Jsem ratolest, nesu ovoce a rostu z Krista. Jan 15 1,5

Ježíš mě vyvolil, abych nesl ovoce. Jan 15,16

Jsem služebníkem spravedlnosti. Římanům 6,18

Jsem Božím služebníkem. Římanům 6,22,

Jsem Božím dítětem v Kristu Ježíši. Římanům 8,14-15, Gal 3,26, Gal 4,6-7

 Mám s Kristem podíl na jeho dědictví. Římanům 8,17

Jsem svatý. 1. Korintským 1,2

Jsem Boží chrám a přebývá ve mě Duch Svatý. 1. Korintským 3,16 6,19

Jsem s Pánem jeden Duch. 1. Korintským 6,17

Jsem částí Kristova těla. 1. Korintským 12,27

Jsem nové stvoření. 2. Korintským 5, 17

Jsem smířen s Bohem. 2. Korintským 5,18

Jsem Boží dílo, stvořený pro Boží skutky. Efezským 2,10

Mám právo Božího lidu a patřím k Boží rodině. Efezským 2,19

Jsem občan nebe. Filipským 3,20, Efezským 2,6

Jsem ukrytý spolu s Kristem v Bohu. Koloským 3,3

Jsem Bohem milovaný a vyvolený. 1. Tesalonickým 1,4

Jsem syn světla. 1. Tesalonickým 5,5

Jsem svatý účastník nebeského povolání. Židům 3,1

Jsem živým kamenem, ze kterého se staví duchovní dům. 1. Petrův 2,5

Jsem člen vyvoleného rodu, královského kněžstva, svatého národa, lidu, který náleží Bohu. 1. Petrův 2,9

Na tomto světě jsem cizincem. 1 Petrův 2,11

Jsem Boží dítě a až se Kristus vrátí, budu mu podobný. 1 Janův 3,1

Narodil jsem se z Boha a ďábel se mě nemůže dotknout. 1 Janův 5,18

Kristus žije ve mně. Galatským 2,20

Bůh je ke mně dobrý, miluje mne navěky a je věrný po všechny generace. Žalm 100,5

Bůh je mé útočiště a stará se o mne. Nahum 1,7

Bůh je mým sluncem, štítem a neodpírá mi nic dobrého. Ž 84,11

Dostávám sílu od Boha, když jsem unavený. Izajáš 4,29

Bůh obnovuje mou energii. Izajáš 40,31

Nebudu se bát a děsit, protože Hospodin je se mnou, posílí mne a podepře. Izajáš 41,10

Mám naději a budoucnost. Jeremiáš 29,11

Bůh jde přede mnou, proto se nenechám odradit! Deuteronomium 31,8

Budu silný a odvážný, protože Bůh bude se mnou, kamkoliv půjdu. Jozue 1,9

I v nejtemnější chvíli se nebudu bát zlého, protože Hospodin je se mnou. Žalmy 23,4

Nebude mi chybět nic dobrého, protože hledám Hospodina. Žalmy 34,10

Nic v celém stvoření mne neodloučí od lásky Boží. Římanům 8:39

Mám život věčný a už nebudu souzen. Jan 5,24

Ďábel ode mne utíká, kdykoliv se mu vzepřu a poddám Bohu. Jakub 4,7

Bůh mi dává odpočinutí. Matouš 11,28-30

Mám Boží pokoj. Jan 14,27

O cokoliv se modlím ve shodě s Boží vůlí, dostanu. Marek 11,24

Bůh mi dá, po čem touží mé srdce, protože se raduji v Hospodinu. Žalm 37,4

Bůh mi odpouští hříchy a očišťuje mne od každé nepravosti. 1. Jan 1,9

Jsem skutečně svobodný, protože mne Syn osvobodil. Jan 8:36

Jsem odvážný jako mladý lev. Př 28,1